Sau khi được kích hoạt, plugin này cung cấp mã ngắn cho mỗi tab của khu vực liên kết:

Biểu đồ

Hồ sơ

khu vực người sáng tạo

[affiliate_area_creators]

Các Giới thiệu

Thống kê

Tỷ lệ Giới thiệu

URL cộng tác viên

Các lượt truy cập URL giới thiệu

hoa hồng trọn đời

————————

khu vực thông báo


Hiển thị thông báo trên bảng điều khiển đơn vị liên kết mặc định


Hiển thị cho đơn vị liên kết một liên kết đăng xuất

[affiliate_referrals_status = ”pay”]
Hiển thị số lượt giới thiệu có trả tiền của đơn vị liên kết

[affiliate_referrals_status=”unpaid”]
Hiển thị số lượt giới thiệu chưa thanh toán của đơn vị liên kết

[affiliate_earnings_status=”pay”]
Hiển thị thu nhập được trả của đơn vị liên kết

[affiliate_unpaid_earnings]

[affiliate_earnings_unpaid]

[affiliate_unpaid_earning]

[affiliate_earning_unpaid]

Hiển thị thu nhập chưa thanh toán của đơn vị liên kết


Hiển thị thống kê chiến dịch của đơn vị liên kết


Hiển thị tên của đơn vị liên kết, như được đặt bởi trường “Tên hiển thị” trong hồ sơ WordPress của họ


Chỉ hiển thị tên của đơn vị liên kết, như được đặt bởi trường “First Name” trong hồ sơ WordPress của họ


Hiển thị tên người dùng của đơn vị liên kết


Hiển thị URL trang web của đơn vị liên kết


Hiển thị ID của đơn vị liên kết


Hiển thị số lượt truy cập của đơn vị liên kết


Hiển thị tỷ lệ chuyển đổi của đơn vị liên kết


Hiển thị tỷ lệ hoa hồng của đơn vị liên kết

[affiliate_earnings_status = ”unpaid”]

 

4554

bbb

abc


————-
The default shortcode with no additional parameters will show 10 affiliates, ordered by referrals.

 1. Sơn Nguyễn
 2. kky4 dangky
 3. candidastjulian
 4. evangelinemansom
 5. irishpastor7
 6. elinor9225

The number parameter can be used to control how many affiliates are shown in the leaderboard:

 1. Sơn Nguyễn
 2. kky4 dangky
 3. candidastjulian
 4. evangelinemansom
 5. irishpastor7

The referrals parameter can be used to show an affiliate’s referrals:

 1. Sơn Nguyễn

  1 referrals

 2. kky4 dangky

  0 referrals

 3. candidastjulian

  0 referrals

 4. evangelinemansom

  0 referrals

 5. irishpastor7

  0 referrals

 6. elinor9225

  0 referrals


Note: Only referrals with status values equal to Paid are included in the referral counts.

The earnings parameter can be used to show an affiliate’s Paid earnings:

 1. Sơn Nguyễn

  47,500.00 VND earnings

 2. kky4 dangky

  0.00 VND earnings

 3. candidastjulian

  0.00 VND earnings

 4. evangelinemansom

  0.00 VND earnings

 5. irishpastor7

  0.00 VND earnings

 6. elinor9225

  0.00 VND earnings


The visits parameter can be used to show an affiliate’s visits:

 1. Sơn Nguyễn

  0 visits

 2. kky4 dangky

  0 visits

 3. candidastjulian

  0 visits

 4. evangelinemansom

  0 visits

 5. irishpastor7

  0 visits

 6. elinor9225

  0 visits


You can also list all 3 (referrals, paid earnings, visits) like this:

 1. Sơn Nguyễn

  1 referrals  |  47,500.00 VND earnings  |  0 visits

 2. kky4 dangky

  0 referrals  |  0.00 VND earnings  |  0 visits

 3. candidastjulian

  0 referrals  |  0.00 VND earnings  |  0 visits

 4. evangelinemansom

  0 referrals  |  0.00 VND earnings  |  0 visits

 5. irishpastor7

  0 referrals  |  0.00 VND earnings  |  0 visits

 6. elinor9225

  0 referrals  |  0.00 VND earnings  |  0 visits


The orderby parameter can be added to order the leaderboard by either referrals,earnings or visits:

 1. Sơn Nguyễn
 2. kky4 dangky
 3. candidastjulian
 4. evangelinemansom
 5. irishpastor7
 6. elinor9225

 1. Sơn Nguyễn
 2. kky4 dangky
 3. candidastjulian
 4. evangelinemansom
 5. irishpastor7
 6. elinor9225

 1. Sơn Nguyễn
 2. kky4 dangky
 3. candidastjulian
 4. evangelinemansom
 5. irishpastor7
 6. elinor9225

You can combine parameters as well. For example, this shortcode would show the referrals count for each affiliate and order them by the referral count amount:

 1. Sơn Nguyễn

  1 referrals

 2. kky4 dangky

  0 referrals

 3. candidastjulian

  0 referrals

 4. evangelinemansom

  0 referrals

 5. irishpastor7

  0 referrals

 6. elinor9225

  0 referrals


——–
Shows a log out link for an affiliate anywhere on your site.

The following shortcodes breakdown the individual data shown on the statistics tab of the Affiliate Area.


Show the affiliate’s paid referral count.


Show the affiliate’s unpaid referral count.


Show the affiliate’s paid earnings.

  4545


Show the affiliate’s unpaid earnings.


Show an affiliate’s name, as set by the “Display name” field in their WordPress profile.


Only show an affiliate’s first name, as set by the “First Name” field in their WordPress profile


Show an affiliate’s username.


Show an affiliate’s website URL.

X